ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัคร
1 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
เวลา 16.30 น.

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
ชำระที่ ธ.กรุงไทย
ตามเวลาทำการของธนาคาร

พิมพ์ใบสมัครตั้งแต่
25 ต.ค. 61 เป็นต้นไป

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครอีกครั้ง กรณีมีแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน รอประกาศอีกครั้ง ภายในเวลา รอประกาศอีกครั้ง น.
  ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
    [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
    ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **

ลำดับ รายละเอียดแต่ละสาย  
1   สายวิชาการ คลิก
2   สายสนับสนุน คลิก
  คำเตือน/ข้อควรระวัง
  1. ข้อมูลที่1กรอกในใบสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการหากมีการตรวจสอบเอกสาร และคุณวุฒิของท่านภายหลังปรากฏว่าท่านไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและไม่สามารถเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
  2. การกรอกข้อมูลในใบสมัครท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะท่านจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ