ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร (สายงานสนับสนุน)

รหัสตำแหน่ง

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง

หน่วยงานสังกัด

อัตรา

 652001

ปริญญาตรี ทุกสาขา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1