ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัคร
1 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
เวลา 16.30 น.

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
ชำระที่เค้าเตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
ตามเวลาทำการของธนาคาร

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบตั้งแต่
11 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ช่องทางเดียว เท่านั้น
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครอีกครั้ง กรณีมีแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน รอประกาศอีกครั้ง ภายในเวลา รอประกาศอีกครั้ง น.
  ข้อควรระวัง
 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
 4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
  [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
  และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
  ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **

ลำดับ รายละเอียดแต่ละสาย  
1   สายวิชาการ 
  คำเตือน/ข้อควรระวัง
 1. ข้อมูลที่1กรอกในใบสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการหากมีการตรวจสอบเอกสาร และคุณวุฒิของท่านภายหลังปรากฏว่าท่านไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและไม่สามารถเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
 2. การกรอกข้อมูลในใบสมัครท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะท่านจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ